Duyurularımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Ergonomi Çalışmaları

Meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen Ergonomi Çalışmaları kapsamında, tüm çalışanlara "ergonomik sandalye" ve "bilek destekli mouse pad" dağıtıldı. 

Deprem Farkındalığı Haftası 

10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında RFK kampüste deprem farkındalık haftası düzenlendi. Düzce depreminin de hatırlandığı bu haftada düzenlenen etkinlikler çerçevesinde deprem kartları, deprem düdüğü ve feneri dağıtıldı. 

Sağlık ve Güvenlik El Kitabı

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının detaylı şekilde anlatıldığı el kitabı yayınlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülteni

İş Sağlığı ve Güvenliği Bülten'i 3 ayda 1 yayınlanmaktadır.

Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri Laboratuvar Güvenliği Eğitimleri 

Laboratuvarda çalışan Doktora ve Yüksek lisans öğrencileri için çalışmaya başlamadan önce “Laboratuvar Güvenliği Eğitimi” düzenlenmektedir.

İlkyardımcı Eğitimleri

Koç Üniversitesi’nde İlkyardım Eğitim Merkezi aracılıyla İlkyardımcı Eğitimleri düzenlenmekte olup, Sağlık Bakanlığı sınavlarına girerek ilkyardımcı personeller belirlenmektedir.

 

 

 

 

Terimler

İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu: 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işyerinde çalışanlara yol göstermek amacıyla 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek için çalışanlardan seçilen kurulu,

İşveren Vekili: İşveren adına işin yönetim görevini yapan kişileri, 

İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişiyi, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi: İşyerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, 

Acil Durum Müdahale Ekibi: Acil durum konularında, dışarıdan yardım gelene kadar durumu kontrol altında tutmak için Üniversite çalışanları arasından seçilmiş ekibi, 

Risk Değerlendirmesi Destek Ekibi: İş sağlığı ve güvenliği koşulları açısından risk faktörünün yüksek olduğu alanlarda çalışan, işi gereği alanı iyi tanıyan ve Birim Yöneticisi onayı ile seçilen kişilerden oluşturulan ekibi,

İş Kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme, yaralanmaya veya maddi hasara sebep olan olayı,

Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya çıkan hastalığı,

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tamamını, 

Kişisel Koruyucu Donanım: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyinmek veya taşınmak zorunda olan herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi, 

Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, çalışma yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike grubunu,

Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaları,

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder.

Tehlike ve Risk Arasındaki Fark